KADRY – PŁACE – ZUS

Kadry - Płace - ZUS

    Prowadzone w oparciu na przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  • Prowadzenie na podstawie dostarczonych dokumentów, akt osobowych pracowników.
  • Naliczanie i sporządzanie list płac – wynagrodzeń ze stosunku pracy (w tym wynagrodzeń chorobowych zasiłków ZUS) oraz list wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło).
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń na podstawie naliczonych list płac.
  • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11/40, PIT-4R.
  • Zgłoszenia i wyrejestrowania do i z ubezpieczeń na podstawie dostarczonych dokumentów.
  • Sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji ZUS, przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS.